Advokátní kanceláře Beroun www.advokatiberoun.cz
"Vigilantibus iura scripta sunt"
"Nechť si každý střeží svá práva"

Služby

JUDr. Zdeňka Mužíková a Mgr. Štěpánka Brožová 

Obě jsou samostatné advokátky, které provozují generální praxi a poskytují právní služby ve všech oblastech práva. I když působí samostatně, vzájemně spolupracují a společně konzultují složitější věci.

Snaží se co nejúčinněji chránit oprávněné zájmy svých klientů a to jednak poskytováním konzultací, drobných právních porad, ale také zastupováním před soudy, orgány činnými v trestním řízení, správními orgány a v rozhodčím řízení.

Mají dlouholeté zkušenosti a kladou důraz na individuální přístup ke každému klientovi. Řeší problémy denního života jako jsou rozvody a s tím související úpravy poměrů k nezletilým dětem a majetkového vypořádání mezi manžely. Dále se zabývají sousedskými vztahy, bytovým právem, dědickým právem, cizineckým právem, směnečným právem, vymáháním dluhů, náhradami škod na zdraví a na věcech, oddlužením a konkursy, exekucemi, obhajobou v trestních věcech, zastupováním v přestupkových věcech apod. Dbají o to, aby i obyčejný člověk, který nemá dostatek finančních prostředků, měl možnost a šanci požádat o poskytnutí bezplatného právního poradenství i z řad advokátů.

Jejich hlavním cílem je dovést své klienty ke smírnému vyřízení věci pokud možno bez nákladných a dlouholetých soudních sporů. Za tím účelem využívají všech svých dosavadních zkušeností a   dosažených znalostí. Z toho důvodu věnují velkou pozornost smluvní agendě. Nečiní jim problém sepsat darovací a kupní smlouvu  o převodu nemovitosti, o darování a koupi ostatních věcí, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, o vypořádání majetkového společenství mezi manžely, o nájmu věci, o nájmu bytu a nebytového prostoru a dalších smluv, které život přinese. V této souvislosti jsou schopny poradit i ve věcech daňových a poskytnout veškerý právní servis s tím související jako např. poskytnout zajištění zaplacení kupní ceny úschovou, ověřit podpisy, podat návrh na zápis práv do katastru nemovitostí, na schválení úkonu soudem za nezletilého, pokud např. rodiče či prarodiče se rozhodnou darovat nezletilým dětem. V podnikatelské sféře mají zkušenosti a znalosti i s další smluvní agendou jako jsou smlouvy o dílo, o leasingu, o založení a změnách ve společnostech apod. Ve spotřebitelských věcech se zabývají vadami koupené a zhotovené  věci a uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

Mgr. Štěpánka Brožová je schopna poskytnout právní pomoc i v jazyce francouzském.

Jejich odměna za poskytnutí právních služeb je  vždy  sjednána. Při jejím sjednávání je přihlédnuto k advokátnímu tarifu stanovenému vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR  č. 177/1996 Sb. v platném znění, který umožňuje sjednat odměnu jednak dle úkonů a dále dle dalších kriterií jako hodinovou, paušální i jinak. Za podmínek stanovených touto vyhláškou je možné poskytnout právní pomoc zdarma či se slevou.

Dotazy a případné objednání ke konzultaci je možné učinit telefonicky, písemně i e-mailem.